SALGSVILKÅR


1. Kjøpekontrakt 
Kjøper har ved sin underskrift på kjøpekontrakten bekreftet å ha gjort seg kjent med og godtatt nedenfor nevnte vilkår.

Dersom bilen hovedsakelig skal brukes eller hovedsakelig blir brukt i kjøpers næringsvirksomhet, er kjøpet ikke et forbrukerkjøp. I mangel av annen avtale kommer i så fall de særskilte vilkår for næringskjøp automatisk til anvendelse. Den av partene som påberoper seg avtaler utenom den skriftlige kontrakt, har bevisbyrden for dette.

Så sant annet ikke følger av kjøpekontrakten selges bilen fri for heftelser. Brukte biler selges som de er.


2. Registrering og årsavgift
Selger gis fullmakt til å registrere bilen. I de tilfellene hvor bilens skilter ligger hos Statens Vegvesen, må kjøper fylle ut fullmakt til selger for å hente ut skilter i kjøpers navn. 

Fullmaktskjema for omregistrering finner du  her..


3. Pris

Bestillingsbiler fra utlandet: Dersom det før levering eller før utløpet av avtalt leveringstid finner sted endringer i tollog avgiftssatser som får innflytelse på selgers innkjøpspris, skal kjøpesummen endres tilsvarende. Det samme gjelder dersom prisen for den solgte bil i samme tidsrom endres fra fabrikk/leverandør eller det finner sted endring i valutakurs som får innflytelse på selgers innkjøpspris. Omfatter den avtalte pris offentlige avgifter som påløper ved registrering av bilen (bl.a. engangsavgift eller omregistreringsavgift) og slike avgifter endres mellom kontraktsinngåelsen og registreringstidspunktet, skal kjøpesummen endres tilsvarende. Merverdiavgift påløper med den til enhver tid gjeldende avgiftssats. 


4. Kredittkjøp
Er kjøper innvilget kreditt for hele eller deler av kjøpesummen har selger salgspant i bilen med tilhørende utstyr/tilbehør inntil kredittkjøpsprisen er betalt. Kjøper plikter å medvirke til, samt dekke kostnadene med, tinglysning av salgspantet. Kredittkjøpskontrakt for motorkjøretøy samt betalingsdokumenter, skal senest ved bilens levering være undertegnet av kjøper.

Kjøper betaler kredittkjøpskostnader, herunder for kredittrisiko eventuelt dekket ved forsikring, forsikring av tredjemanns interesser, fullstendig vognskadeforsikring samt trafikkforsikring.

Endres markedsrenten i tiden mellom kjøpekontraktens underskift og utstedelse av kredittkjøpskontrakten og dette forhold får innvirkning på kjøpers kredittkostnader, skal disse endres tilsvarende.


5. Overtagelase

Ved overtakelse vil det fylles ut overtagelseskjema hvor bilens kosmetiske og tekniske tilstand gås igennom av kunde før utlevering.

Overleveringsskjema for utfylling finner du her.


6. Tilbakelevering

Dersom kjøper og selger er blitt enige om heving av kjøp eller tilbakelevering avkjøretøy og/eller utstyr, gjelder dette kun objektets pris eks. eventuell omregistrering. Om objektet er finansiert for hele eller deler av kjøpesummen dekkes kostnader knyttet til finansiering av kjøper. Før tilbakelevering skal objektet leveres selger rengjort og  med ny takst. Skader påført objektet i tiden mellom første gangs utlevering og tidspunkt for fysisk tllbakelevering dekkes av kjøper.

Trekk for påført kilometerstand følger statens satser., f.o.m. første gangs utlevering t.o.m. tidspunkt for fysisk tilbakelevering.